مرجان های قیطانی

مرجان های قیطانی

مرجان های قیطانی شامل مرجان قیطانی قرمز ، مرجان قیطانی بنفش ، مرجان قیطانی اخگر ، مرجان قیطانی صورتی و مرجان قیطانی سفید هستند. در این مقاله گونه های مختلف را معرفی کرده و به بررسی شرایط لازم برای نگهداری آنها می پردازیم.

مرجان قیطانی قرمز

مرجان قیطانی قرمز حداکثر تا 15 سانتیمتر قادر به رشد است. حوزه ی آن اقیانوس هند و آرام می باشد. آکواریوم آن ها باید تانک بزرگی باشد که 100 گالن (380 لیتر) یا بیشتر ظرفیت داشته باشد.
جهت جلوگیری از رشد جلبک ها نور کم لازم است. رزیم دقیق این جانور ناشناخته است. احتمالا از فیتوپلانکتون ها و باکتری های موجود در آب استفاده میکند.
سازگاری: نمیتوان به مدت زیاد در آکواریوم نگهداری شود.

شرایط نگهداری

مرجان های قیطانی نیازمند جریان زیاد عمود بر کلنی می باشد. از موج بلند یا متلاطم پرهیز کنید. آکواریوم دارهای بسیار باتجربه، با سیستم بزرگ و کف شنی عمیق، توانایی نگهداری اینگونه را خواهند داشت اما برای آکواریوم داران متوسط پیشنهاد نمی شود. گونه های مشابه از طریق رنگ، نحوه ی اتصال شاخه ها و شکل پولیپ ها قابل شناسایی خواهند بود. نام علمی نیز چندان دقیق نیست. زیرا در این گونه، گروه بندی به دقت انجام نشده است. نوع قرمز از روی ساقه ی کوتاه و کلفت و شاخه های نوک سفید افقی قابل شناسایی است. ساقه ی اصلی در محل اتصال بیضوی شکل است.

انواع مرجان های قیطانی 

مرجان قیطانی بنفش

حداکثر سایز مرجان قیطانی بنفش حدود 20 سانتیمتر و حوزه آن اقیانوس هند و آرام است. حداقل سایز آکواریوم برای این مرجان تانک بزرگی با ظرفیت 100 گالن (380 لیتر) یا بیشتر می باشد. جهت جلوگیری از رشد جلبک ها نور کم لازم است. رژیم دقیق این جانور ناشناخته است. احتمالا از فیتوپلانکتون ها و باکتری های موجود در آب استفاده میکند. نگهداری از آن در آکواریوم تقریبا غیرممکن است.

شرایط نگهداری مرجان قیطانی بنفش

مرجان قیطانی بنفش نیازمند جریان زیاد عمود بر کلنی می باشد. از موج بلند یا متلاطم پرهیز کنید. آکواریوم دارهای بسیار باتجربه، با سیستم بزرگ و کف شنی عمیق، توانایی نگهداری اینگونه را خواهند داشت اما برای آکواریوم داران متوسط پیشنهاد نمی شود. گونه های مشابه از طریق رنگ، نحوه ی اتصال شاخه ها و شکل پولیپ ها قابل شناسایی خواهند بود. نام علمی نیز چندان دقیق نیست. زیرا در اینگونه، گروه بندی به دقت انجام نشده است. گونه ی بنفش از روی ساقه ی استوانه ای شکل و شاخه های افقی، کلوخی شکل نوک سفید قابل شناسایی است.

مرجان های قیطانی

مرجان قیطانی اخگر

حداکثر سایز مرجان قیطانی اخگر دو برابر مرجان قیطانی قرمز یعنی 30 سانتیمتر است. حوزه ی آن اقیانوس هند و آرام می باشد. حداقل سایز آکواریوم برای آن ها تانک بزرگی با ظرفیت 100 گالن (380 لیتر) یا بیشتر می باشد. جهت جلوگیری از رشد جلبک ها نور کم لازم است.
رژیم دقیق این جانور ناشناخته است. احتمالا از فیتوپلانکتون ها و باکتری های موجود در آب استفاده میکند. نگهداری مرجان قیطانی اخگر در آکواریوم تقریبا غیرممکن است.

شرایط نگهداری از مرجان قیطانی اخگر

این مرجان های قیطانی نیازمند جریان زیاد عمود بر کلنی می باشد. یا متلاطم پرهیز کنید. آکواریوم دارهای بسیار باتجربه، با سیستم بزرگ و کف شنی عمیق، توانایی نگهداری اینگونه را خواهند داشت اما برای آکواریوم داران متوسط پیشنهاد نمی شود. گونه های مشابه از طریق رنگ، نحوه ی اتصال شاخه ها و شکل پولیپ ها قابل شناسایی خواهند بود. نام علمی نیز چندان دقیق نیست. زیرا در این گونه، گروه بندی به دقت انجام نشده است. گونه ی بنفش از روی ساقه ی استوانه ای شکل و شاخه های افقی، کلوخی شکل نوک سفید قابل شناسایی است.

مرجان های قیطانی

مرجان قیطانی صورتی

حداکثر سایز مرجان قیطانی صورتی 15 سانتیمتر است. حوزه ی آن ها اقیانوس هند و آرام، لبه ی صخره های عمودی مرجانی در آبهای تاریک می باشد. حداقل سایز آکواریوم برای این مرجان تانک بزرگی با حجم 100 گالن (380 لیتر)یا بیشتر است. جهت جلوگیری از رشد جلبک ها نور کم لازم است. رژیم دقیق این جانور ناشناخته است. احتمالا از فیتوپلانکتون ها و باکتری های موجود در آب استفاده میکند. نگهداری در آکواریوم تقریبا غیرممکن است.

شرایط نگهداری از مرجان قیطانی صورتی

نگهداری مرجان های قیطانی صورتی بسیار سخت است. نیازمند جریان زیاد عمود بر کلنی می باشد. از موج بلند یا متلاطم پرهیز کنید. آکواریوم دارهای بسیار باتجربه، با سیستم بزرگ و کف شنی عمیق، توانایی نگهداری اینگونه را خواهند داشت اما برای آکواریوم داران متوسط پیشنهاد نمی شود.

گونه های مشابه از طریق رنگ، نحوه ی اتصال شاخه ها و شکل پولیپ ها قابل شناسایی خواهند بود. نام علمی نیز چندان دقیق نیست. زیرا در اینگونه، گروه بندی به دقت انجام نشده است. گونه ی صورتی از روی ساقه ی محکم و صورتی رنگ و شاخه های نوک سفید پرپشت قابل شناسایی است.

مرجان های قیطانی

مرجان قیطانی سفید

حداکثر سایز مرجان قیطانی سفید 12 سانتیمتر یعنی کمتر از مرجان قیطانی صورتی، مرجان قیطانی اخگر ، مرجان قیطانی بنفش و مرجان قیطانی قرمز است. حوزه ی آن اقیانوس هند و آرام، داخل غارها و آب های تاریک است.حداقل سایز آکواریوم برای آن ها باید تانک بزرگی با ظرفیت 100 گالن (380 لیتر) یا بیشتر باشد. جهت جلوگیری از رشد جلبکها نور کم لازم است. رژیم دقیق این جانور ناشناخته است. احتمالا از فیتوپلانکتون ها و باکتری های موجود در آب استفاده میکند. سازگاری: نگهداری در آکواریوم تقریبا غیرممکن است.

شرایط نگهداری از مرجان قیطانی سفید

این مرجانها به سادگی از کمبود غذا در آکواریوم می میرند. با این حال، آکواریوم دارهای باتجربه، با سیستم بزرگ و بستر شنی عمیق و همینطور رفیوجیوم و پروتئین اسکمینگ ضعیف ممکن است قادر به نگهداری از آن باشند. موج بلند توصیه نمی شود. دسته بندی علمی چندان دقیق نیست. اینگونه از روی ساقه ی پرشاخه ی نارنجی کمرنگ یا صورتی کمرنگ و شاخه ها پرپشت نوک سفید قابل شناسایی است.

مرجان های قیطانی

منبع پتزیپ

جدیدترین مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
×