اگر دمای آب آکواریوم تغییر کند باعث رشد باکتری ها می شود که باعث بیماری ماهیان و مرگ آنها می شود و باعث بهم ریختن تولید مثل ماهی ها می شود. اگر دمای آب آکواریوم تغییر کند باعث رشد زودتر جلبک ها می شود و تعادل شیمیایی آب آکواریوم بهم می خورد.